KENAN HİKMET KAYACI

Ünvanı     : FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
Tel : 444 8 721
Dahili : 135
E-Posta : Kenankayaci@golyaka.bel.tr

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
 2. Yapım Hizmetleri, Park ve Bahçe Hizmetleri (Peyzaj, bitkisel üretim, uygulama ve park yapımı),Çevre ve Temizlik Hizmetleri (Katı Atık Yönetimi ve Kentsel Zararlılar İle Mücadele Hizmetleri ) müdürlüğümüzün görev ve sorumlulukları arasındadır.
 3. Fen İşleri Müdürlüğü’ne havale edilen her türlü evrakın kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde cevaplandırılması, takibi ve dosyalama işlerinin düzenli yürütülmesini sağlar.
 4. Beldemizin ihtiyaç duyulan sokaklarında asfalt, beton bordür, tretuar, yağmur suyu kanalı, istinat ve perde duvarı yapımı, bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere Asfalt, stabilize, bordür, beton parke taşı, yağmur suyu ızgarası alımı, Fen İşleri Şantiye Hizmetlerinde kullanılmak üzere İşçi çalıştırılması, İş makineleri ve Kamyonet kiralanması Hizmeti Alımı vs. malzeme alımlarına ilişkin bilgileri, var ise dosyalarını hazırlamak ve ihale işlemlerini yapmak için ilgili müdürlüğe göndermek ve yapılan ihaleleri kontrol etmek başlıca sorumluluklarımız arasındadır.
Keşif, metraj ve ön hazırlığı yapılmış;
a) Mal alımı işlerinin,
b) Bakım Onarım işlerinin,
c) Hizmet alımı işlerinin,
d) Yapım işlerinin ihale dosyalarının bilgilerinin hazırlanması. 1. Başkanlıkça onaylanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, gereç, yedek parça ve diğer bütün ihtiyaçları temin etmek, zamanında ve istenilen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak,
 2. Belediye Başkanı ve meclisin verdiği kararları uygulamak,
 3. Belediye Encümen kararlarının uygulayarak kararların hayata geçirilmesini (yetki ve sorumluluklar çerçevesinde) sağlamak,
 4. Belediyemiz sınırları içerinde bulunan mahalle muhtarları ile belediyemiz arasında hizmet açısından köprü vazifesi yapmak,
 5. Belediyemiz sınırları içerisindeki mevcut yol ve sokakların üst yapılarının (asfalt, kaldırım) yapımını gerçekleştirilerek tamir ve bakımlarını takip ederek rutin işlemleri gerçekleştirmek,
 6. İmar planları ve uygulamaları sonucu kamuya terk edilen yolları açarak temelden asfalt aşamasına kadar olan işleri gerçekleştirerek halkın hizmetine sunmak,
 7. Sınırlarımız içerisindeki metruk, terk edilmiş, görüntü kirliliği yaratan yapıları yasalar çerçevesinde yıkmak ve molozlarını moloz alanına taşımak,
 8. Müdürlüğün tahmini gelir, gider bütçesini hazırlayarak tüm belediye birimlerinin inşaat,bakım, onarım, imalat giderleri tahmini bütçelerini hazırlamak,
 9. Belediyemiz personel, makine teçhizatları kullanılarak tüm imalatları gerçekleştirmek,
 10. Belediyemize ait hizmet binalarının yapımı ve onarımlarını bizzat yapmak veya yasaların tayin ettiği usullere uygun olarak yaptırmak,
 11. Belediyemizin tüm birimlerinden gelecek imalat, bakım, tamirat işlerini yerine getirmek,
 12. Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde DERGAZ, SEDAŞ, TELEKOM vb. Devlet kuruluşları ile koordineli iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
 13. Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bölgemizdeki okulların inşaat, yapım, düzenleme gibi işlemlerinde yardımcı olmak,
 14. Belediye Kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde cami, sağlık ocağı, okul vb. devlet kurumlarının yapım, inşaat, imalat konularında katkıda bulunmak,
 15. Doğal afetler olması durumlarında halkın birebir istek ve şikâyetlerine en kısa zamanda ulaşarak çözüm üretmek,
 16. Vatandaşın yol, yapım, imalat vb. hizmetler için verdikleri dilekçe ve talepleri değerlendirerek yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek ve cevaplamak,
 17. Valilikten gelen direktif ve emirlerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak,
 18. Pazaryerlerinin toplu, düzenli ve temiz tutulması,
 19. Yağmur suyu drenaj hatları inşa ederek ana yağmur suyu drenajlarına bağlamak ve çözüm üretmek,
 20. Kurban Bayramlarında kurban kesim yerleri inşa ederek ve hazırlayarak halkın kullanımına sunmak,
 21. Sosyal ve kültürel etkinlikler organizasyonlarında her türlü destek ve hizmet faaliyeti yürütmek.
 22. Müdürlüğümüze ait bütün kısımların çalışmalarını denetlemek, direktif vermek,
 23. Belediyemiz mahalle ve mücavir alanlarının çöp toplama nakli ve temizlik hizmetleri ise
 24. Kent merkezinin el ve süpürge aracı ile süpürme hizmeti,
 25. Ana arter yolların yıkanması hizmeti,
 26. Park ve Bahçelerin temizliği hizmeti,
 27. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında başlanan atık pil toplama projesinin devam etmesi, bu konunun gündemde tutulabilmesi,
 28. Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
 29. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarının bakımını sağlamak,
 30. Yeni yapılacak içme suyu, kanalizasyon ve yağmurlama işlerinin yapılması,
 31. Personelin moralini en yüksek seviyede tutarak daha azimli çalışmaya, daha başarılı olmaya teşvik etmek,
 32. Hizmetlerin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla ihtiyaç gördüğünde yeni alt birimlerin kurulmasını, başkanlık onayına sunmak, onay alındığı takdirde alt birimlerin kuruluşunu sağlamak oluşan alt birimin görev ve sorumluluk alanlarını tespit etmek,
 33. Vatandaş şikâyet ve taleplerini değerlendirmek,
 34. Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasına yardımcı olmak,
 35. Müdürlükte yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla ilgili personelin katılımını sağlayarak, toplantılar düzenlemek ve çalışmaları değerlendirmek,
 36. Harcama yetkilisi olarak müdürlüğün ihtiyaçlarının temini, harcamaların gerçekleştirilmesi ve kontrolünü sağlamak,
 37. Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak,
 38. Stratejik planlamaya göre müdürlüğe verilen faaliyet ve hedefleri gerçekleştirmek,
 39. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,
 40. Müdür görev ve çalışmaları yönünden Başkanlığa karşı sorumludur. Başkanlık makamınca mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar,
 41. İçme suyu şebekesi ve Kanalizasyon hattı yapılacak yerlerin belirlenmesi çalışmalarını yapmak ve yaptırmak,
 42. Ham suyun tesise alınıp TSE Standartlarında arıtılmasını sağlamak,
 43. Görev ve sorumluluk kapsamındaki tüm alanların bakım, onarım, yenileme işlerini organize eder ve yaptırır,
 44. Müdürlük alanları için gerekli üretim tasarımları ve çalışma planlaması yapar,
 45. Üretim için gerekli materyallerin temini konusunda organizasyon yapar. Sevk ve idaresinden sorumludur,
 46. Kanalizasyon Şebekesinde tesise toplanan suyun ayrıştırtmasını sağlar,
 47. Tesis Laboratuarı için gerekli Kimyasalların teminini sağlar,
 48. Görev ve sorumluluk kapsamındaki tüm alanların bakım, onarım, yenileme işlerini organize eder ve yaptırır,
 49. Müdürlük alanları için gerekli üretim tasarımları ve çalışma planlaması yapar,
 50. Üretim için gerekli materyallerin temini konusunda organizasyon yapar. Sevk ve idaresinden sorumludur,
 51. Müdürlüğün amacı doğrultusunda alt birim şefi tarafından kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde Bağlı tüm personeli işbirliği halinde sevk ve idare ile yetkilidir,
 52. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,