Birimler

Fen İşleri Müdürlüğü

Ünvanı : Fen İşleri Müdürü
Tel : 444 8 721
Dahili : 135
E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.
.
.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
 1. Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
 2. Yapım Hizmetleri, Park ve Bahçe Hizmetleri (Peyzaj, bitkisel üretim, uygulama ve park yapımı),Çevre ve Temizlik Hizmetleri (Katı Atık Yönetimi ve Kentsel Zararlılar İle Mücadele Hizmetleri ) müdürlüğümüzün görev ve sorumlulukları arasındadır.
 3. Fen İşleri Müdürlüğü’ne havale edilen her türlü evrakın kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde cevaplandırılması, takibi ve dosyalama işlerinin düzenli yürütülmesini sağlar.
 4. Beldemizin ihtiyaç duyulan sokaklarında asfalt, beton bordür, tretuar, yağmur suyu kanalı, istinat ve perde duvarı yapımı, bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere Asfalt, stabilize, bordür, beton parke taşı, yağmur suyu ızgarası alımı, Fen İşleri Şantiye Hizmetlerinde kullanılmak üzere İşçi çalıştırılması, İş makineleri ve Kamyonet kiralanması Hizmeti Alımı vs. malzeme alımlarına ilişkin bilgileri, var ise dosyalarını hazırlamak ve ihale işlemlerini yapmak için ilgili müdürlüğe göndermek ve yapılan ihaleleri kontrol etmek başlıca sorumluluklarımız arasındadır.

Keşif, metraj ve ön hazırlığı yapılmış;
a) Mal alımı işlerinin,
b) Bakım Onarım işlerinin,
c) Hizmet alımı işlerinin,
d) Yapım işlerinin ihale dosyalarının bilgilerinin hazırlanması.

 1. Başkanlıkça onaylanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, gereç, yedek parça ve diğer bütün ihtiyaçları temin etmek, zamanında ve istenilen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak,
 2. Belediye Başkanı ve meclisin verdiği kararları uygulamak,
 3. Belediye Encümen kararlarının uygulayarak kararların hayata geçirilmesini (yetki ve sorumluluklar çerçevesinde) sağlamak,
 4. Belediyemiz sınırları içerinde bulunan mahalle muhtarları ile belediyemiz arasında hizmet açısından köprü vazifesi yapmak,
 5. Belediyemiz sınırları içerisindeki mevcut yol ve sokakların üst yapılarının (asfalt, kaldırım) yapımını gerçekleştirilerek tamir ve bakımlarını takip ederek rutin işlemleri gerçekleştirmek,
 6. İmar planları ve uygulamaları sonucu kamuya terk edilen yolları açarak temelden asfalt aşamasına kadar olan işleri gerçekleştirerek halkın hizmetine sunmak,
 7. Sınırlarımız içerisindeki metruk, terk edilmiş, görüntü kirliliği yaratan yapıları yasalar çerçevesinde yıkmak ve molozlarını moloz alanına taşımak,
 8. Müdürlüğün tahmini gelir, gider bütçesini hazırlayarak tüm belediye birimlerinin inşaat,bakım, onarım, imalat giderleri tahmini bütçelerini hazırlamak,
 9. Belediyemiz personel, makine teçhizatları kullanılarak tüm imalatları gerçekleştirmek,
 10. Belediyemize ait hizmet binalarının yapımı ve onarımlarını bizzat yapmak veya yasaların tayin ettiği usullere uygun olarak yaptırmak,
 11. Belediyemizin tüm birimlerinden gelecek imalat, bakım, tamirat işlerini yerine getirmek,
 12. Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde DERGAZ, SEDAŞ, TELEKOM vb. Devlet kuruluşları ile koordineli iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
 13. Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bölgemizdeki okulların inşaat, yapım, düzenleme gibi işlemlerinde yardımcı olmak,
 14. Belediye Kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde cami, sağlık ocağı, okul vb. devlet kurumlarının yapım, inşaat, imalat konularında katkıda bulunmak,
 15. Doğal afetler olması durumlarında halkın birebir istek ve şikâyetlerine en kısa zamanda ulaşarak çözüm üretmek,
 16. Vatandaşın yol, yapım, imalat vb. hizmetler için verdikleri dilekçe ve talepleri değerlendirerek yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek ve cevaplamak,
 17. Valilikten gelen direktif ve emirlerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak,
 18. Pazaryerlerinin toplu, düzenli ve temiz tutulması,
 19. Yağmur suyu drenaj hatları inşa ederek ana yağmur suyu drenajlarına bağlamak ve çözüm üretmek,
 20. Kurban Bayramlarında kurban kesim yerleri inşa ederek ve hazırlayarak halkın kullanımına sunmak,
 21. Sosyal ve kültürel etkinlikler organizasyonlarında her türlü destek ve hizmet faaliyeti yürütmek.
 22. Müdürlüğümüze ait bütün kısımların çalışmalarını denetlemek, direktif vermek,
 23. Belediyemiz mahalle ve mücavir alanlarının çöp toplama nakli ve temizlik hizmetleri ise
 24. Kent merkezinin el ve süpürge aracı ile süpürme hizmeti,
 25. Ana arter yolların yıkanması hizmeti,
 26. Park ve Bahçelerin temizliği hizmeti,
 27. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında başlanan atık pil toplama projesinin devam etmesi, bu konunun gündemde tutulabilmesi,
 28. Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
 29. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarının bakımını sağlamak,
 30. Yeni yapılacak içme suyu, kanalizasyon ve yağmurlama işlerinin yapılması,
 31. Personelin moralini en yüksek seviyede tutarak daha azimli çalışmaya, daha başarılı olmaya teşvik etmek,
 32. Hizmetlerin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla ihtiyaç gördüğünde yeni alt birimlerin kurulmasını, başkanlık onayına sunmak, onay alındığı takdirde alt birimlerin kuruluşunu sağlamak oluşan alt birimin görev ve sorumluluk alanlarını tespit etmek,
 33. Vatandaş şikâyet ve taleplerini değerlendirmek,
 34. Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasına yardımcı olmak,
 35. Müdürlükte yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla ilgili personelin katılımını sağlayarak, toplantılar düzenlemek ve çalışmaları değerlendirmek,
 36. Harcama yetkilisi olarak müdürlüğün ihtiyaçlarının temini, harcamaların gerçekleştirilmesi ve kontrolünü sağlamak,
 37. Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak,
 38. Stratejik planlamaya göre müdürlüğe verilen faaliyet ve hedefleri gerçekleştirmek,
 39. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,
 40. Müdür görev ve çalışmaları yönünden Başkanlığa karşı sorumludur. Başkanlık makamınca mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar,
 41. İçme suyu şebekesi ve Kanalizasyon hattı yapılacak yerlerin belirlenmesi çalışmalarını yapmak ve yaptırmak,
 42. Ham suyun tesise alınıp TSE Standartlarında arıtılmasını sağlamak,
 43. Görev ve sorumluluk kapsamındaki tüm alanların bakım, onarım, yenileme işlerini organize eder ve yaptırır,
 44. Müdürlük alanları için gerekli üretim tasarımları ve çalışma planlaması yapar,
 45. Üretim için gerekli materyallerin temini konusunda organizasyon yapar. Sevk ve idaresinden sorumludur,
 46. Kanalizasyon Şebekesinde tesise toplanan suyun ayrıştırtmasını sağlar,
 47. Tesis Laboratuarı için gerekli Kimyasalların teminini sağlar,
 48. Görev ve sorumluluk kapsamındaki tüm alanların bakım, onarım, yenileme işlerini organize eder ve yaptırır,
 49. Müdürlük alanları için gerekli üretim tasarımları ve çalışma planlaması yapar,
 50. Üretim için gerekli materyallerin temini konusunda organizasyon yapar. Sevk ve idaresinden sorumludur,
 51. Müdürlüğün amacı doğrultusunda alt birim şefi tarafından kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde Bağlı tüm personeli işbirliği halinde sevk ve idare ile yetkilidir,
 52. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,

Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ünvanı : Destek Hizmetler Müdür Vekili
Tel : 444 8 721
Dahili : 122 - 123
E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.
.
.

5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 56. Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ nun 41. Maddesi gereği Kamu idarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı birim faaliyet raporu aşağıda sunulmuştur. Yönetmelik gereği hazırladığımız faaliyet raporumuzda yetki, görev ve sorumluluklarımız, birimimizle ve faaliyetlerimizle ilgili bilgiler açıklamalı olarak sunulmuştur. Hedeflerimizi gelecek yıllarda daha ileriye götürmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bilgilerinize arz ederim.

I- GENEL BİLGİLER
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili işlerin yapılmasında mer’i mevzuat dahilinde yetkilidir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ilgili mevzuat çerçevesinde Belediyemize ait; İdari İşler, İhale, Akaryakıt Alımları, Hizmet Binası Temizlik Hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanına / Başkan Yardımcılarına karşıda sorumludur.

B- İdareye ilişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı:

Destek hizmetleri Müdürlüğü Gölyaka/DÜZCE adresinde bulunan Belediye hizmet binası 2. Katında hizmet vermektedir.
a. Hizmet Araçları: Müdürlüğümüz hizmetlerini yapacak hiçbir araç yoktur.
b. Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifa edildiği mekânlar ve hizmet birimleri aşağıda sunulmuştur.

Hizmet Binaları ve Sosyal Tesisler:
Gölyaka Belediyesine ait Genel Hizmet Binası, İşyeri ve Sosyal – Kültürel tesis bulunmaktadır.

Ulaşım Araçları ve İş Makineleri
Ulaşım aracı olarak Gölyaka Belediyesine ait 27 ulaşım aracı ve iş makinesi bulunmaktadır.

Gölyaka Belediyesine ait Toplam 26 Adet araç Resmi araçlardan 20 Adedi 10 yaş ve üzerindeki araçlar; yaşı itibariyle çok arıza yapmakta ve bakım ve onarım bedelleri Belediye Bütçesini oldukça zorlamaktadır. 10 Yaş ve üzeri araçları hurdaya çıkarılması Belediye Bütçesini rahatlatacaktır.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ünvanı : Mali Hizmetler Müdürü
Tel : 444 8 721
Dahili : 137 - 138
E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.
.
.

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI
 1. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 2. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 3. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 4. Bütçe kayıtlarını tutmak, Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek , Bütçe kesin hesabını hazırlamak, Malî istatistikleri hazırlamak,
 5. İlgili mevzuatı çerçevesinde İdare gelirlerini tahakkuk ettirmek, Gelir ve alacaklarının takip işlemlerini yürütmek Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek.
 6. Genel bütçe kapsamı, dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,
 7. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
 8. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
 9. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 10. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 11. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 12. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,
 13. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak
 14. Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak

İmar & Şehircilik Müdürlüğü

Ünvanı : İmar & Şehircilik Müdür Vekili
Tel : 444 8 721
Dahili : 131
E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.
.
.

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1-Müdürlüğümüzün Temel Görevleri:

Emlak & İstimlak Müdürlüğü

Ünvanı : Emlak & İstimlak Müdürü
Tel : 444 8 721
Dahili : 132
E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.
.
.

Sürekli gelişen dünyada artık, ülkelerin değil; şehirlerin yarıştığı, marka haline geldikleri bir süreç yaşanmaktadır. Müdürlüğümüz bu gelişim sürecine en iyi şekilde dahil olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde teknolojiyi iyi kullanan, yeni fikirler üretebilen, teknolojik gelişimleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış, alanlarında uzman ve deneyimli personeliyle, Harita Biriminde ilçemizdeki tüm imar uygulamalarını tamamlamaktır.

GÖREV ALANI
İmar Kanunu’nun 18. maddesi gereğince imar uygulamalarının yapılması ve tapuların dağıtılması, vatandaşların talepleri doğrultusunda inşaat istikamet, kot kesit, diğer müdürlük ve kurumların yer tespiti, aplikasyon, revizyon v.b. çalışmalarını yapmak.

Poker sites http://gbetting.co.uk/poker with all bonuses.