Fen İşleri Müdürlüğü

Ünvanı : Fen İşleri Müdürü
Tel : 444 8 721
Dahili : 135
E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.
.
.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
 1. Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
 2. Yapım Hizmetleri, Park ve Bahçe Hizmetleri (Peyzaj, bitkisel üretim, uygulama ve park yapımı),Çevre ve Temizlik Hizmetleri (Katı Atık Yönetimi ve Kentsel Zararlılar İle Mücadele Hizmetleri ) müdürlüğümüzün görev ve sorumlulukları arasındadır.
 3. Fen İşleri Müdürlüğü’ne havale edilen her türlü evrakın kanun, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde cevaplandırılması, takibi ve dosyalama işlerinin düzenli yürütülmesini sağlar.
 4. Beldemizin ihtiyaç duyulan sokaklarında asfalt, beton bordür, tretuar, yağmur suyu kanalı, istinat ve perde duvarı yapımı, bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere Asfalt, stabilize, bordür, beton parke taşı, yağmur suyu ızgarası alımı, Fen İşleri Şantiye Hizmetlerinde kullanılmak üzere İşçi çalıştırılması, İş makineleri ve Kamyonet kiralanması Hizmeti Alımı vs. malzeme alımlarına ilişkin bilgileri, var ise dosyalarını hazırlamak ve ihale işlemlerini yapmak için ilgili müdürlüğe göndermek ve yapılan ihaleleri kontrol etmek başlıca sorumluluklarımız arasındadır.

Keşif, metraj ve ön hazırlığı yapılmış;
a) Mal alımı işlerinin,
b) Bakım Onarım işlerinin,
c) Hizmet alımı işlerinin,
d) Yapım işlerinin ihale dosyalarının bilgilerinin hazırlanması.

 1. Başkanlıkça onaylanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, gereç, yedek parça ve diğer bütün ihtiyaçları temin etmek, zamanında ve istenilen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak,
 2. Belediye Başkanı ve meclisin verdiği kararları uygulamak,
 3. Belediye Encümen kararlarının uygulayarak kararların hayata geçirilmesini (yetki ve sorumluluklar çerçevesinde) sağlamak,
 4. Belediyemiz sınırları içerinde bulunan mahalle muhtarları ile belediyemiz arasında hizmet açısından köprü vazifesi yapmak,
 5. Belediyemiz sınırları içerisindeki mevcut yol ve sokakların üst yapılarının (asfalt, kaldırım) yapımını gerçekleştirilerek tamir ve bakımlarını takip ederek rutin işlemleri gerçekleştirmek,
 6. İmar planları ve uygulamaları sonucu kamuya terk edilen yolları açarak temelden asfalt aşamasına kadar olan işleri gerçekleştirerek halkın hizmetine sunmak,
 7. Sınırlarımız içerisindeki metruk, terk edilmiş, görüntü kirliliği yaratan yapıları yasalar çerçevesinde yıkmak ve molozlarını moloz alanına taşımak,
 8. Müdürlüğün tahmini gelir, gider bütçesini hazırlayarak tüm belediye birimlerinin inşaat,bakım, onarım, imalat giderleri tahmini bütçelerini hazırlamak,
 9. Belediyemiz personel, makine teçhizatları kullanılarak tüm imalatları gerçekleştirmek,
 10. Belediyemize ait hizmet binalarının yapımı ve onarımlarını bizzat yapmak veya yasaların tayin ettiği usullere uygun olarak yaptırmak,
 11. Belediyemizin tüm birimlerinden gelecek imalat, bakım, tamirat işlerini yerine getirmek,
 12. Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde DERGAZ, SEDAŞ, TELEKOM vb. Devlet kuruluşları ile koordineli iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
 13. Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bölgemizdeki okulların inşaat, yapım, düzenleme gibi işlemlerinde yardımcı olmak,
 14. Belediye Kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde cami, sağlık ocağı, okul vb. devlet kurumlarının yapım, inşaat, imalat konularında katkıda bulunmak,
 15. Doğal afetler olması durumlarında halkın birebir istek ve şikâyetlerine en kısa zamanda ulaşarak çözüm üretmek,
 16. Vatandaşın yol, yapım, imalat vb. hizmetler için verdikleri dilekçe ve talepleri değerlendirerek yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek ve cevaplamak,
 17. Valilikten gelen direktif ve emirlerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak,
 18. Pazaryerlerinin toplu, düzenli ve temiz tutulması,
 19. Yağmur suyu drenaj hatları inşa ederek ana yağmur suyu drenajlarına bağlamak ve çözüm üretmek,
 20. Kurban Bayramlarında kurban kesim yerleri inşa ederek ve hazırlayarak halkın kullanımına sunmak,
 21. Sosyal ve kültürel etkinlikler organizasyonlarında her türlü destek ve hizmet faaliyeti yürütmek.
 22. Müdürlüğümüze ait bütün kısımların çalışmalarını denetlemek, direktif vermek,
 23. Belediyemiz mahalle ve mücavir alanlarının çöp toplama nakli ve temizlik hizmetleri ise
 24. Kent merkezinin el ve süpürge aracı ile süpürme hizmeti,
 25. Ana arter yolların yıkanması hizmeti,
 26. Park ve Bahçelerin temizliği hizmeti,
 27. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında başlanan atık pil toplama projesinin devam etmesi, bu konunun gündemde tutulabilmesi,
 28. Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
 29. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarının bakımını sağlamak,
 30. Yeni yapılacak içme suyu, kanalizasyon ve yağmurlama işlerinin yapılması,
 31. Personelin moralini en yüksek seviyede tutarak daha azimli çalışmaya, daha başarılı olmaya teşvik etmek,
 32. Hizmetlerin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla ihtiyaç gördüğünde yeni alt birimlerin kurulmasını, başkanlık onayına sunmak, onay alındığı takdirde alt birimlerin kuruluşunu sağlamak oluşan alt birimin görev ve sorumluluk alanlarını tespit etmek,
 33. Vatandaş şikâyet ve taleplerini değerlendirmek,
 34. Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasına yardımcı olmak,
 35. Müdürlükte yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla ilgili personelin katılımını sağlayarak, toplantılar düzenlemek ve çalışmaları değerlendirmek,
 36. Harcama yetkilisi olarak müdürlüğün ihtiyaçlarının temini, harcamaların gerçekleştirilmesi ve kontrolünü sağlamak,
 37. Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak,
 38. Stratejik planlamaya göre müdürlüğe verilen faaliyet ve hedefleri gerçekleştirmek,
 39. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,
 40. Müdür görev ve çalışmaları yönünden Başkanlığa karşı sorumludur. Başkanlık makamınca mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar,
 41. İçme suyu şebekesi ve Kanalizasyon hattı yapılacak yerlerin belirlenmesi çalışmalarını yapmak ve yaptırmak,
 42. Ham suyun tesise alınıp TSE Standartlarında arıtılmasını sağlamak,
 43. Görev ve sorumluluk kapsamındaki tüm alanların bakım, onarım, yenileme işlerini organize eder ve yaptırır,
 44. Müdürlük alanları için gerekli üretim tasarımları ve çalışma planlaması yapar,
 45. Üretim için gerekli materyallerin temini konusunda organizasyon yapar. Sevk ve idaresinden sorumludur,
 46. Kanalizasyon Şebekesinde tesise toplanan suyun ayrıştırtmasını sağlar,
 47. Tesis Laboratuarı için gerekli Kimyasalların teminini sağlar,
 48. Görev ve sorumluluk kapsamındaki tüm alanların bakım, onarım, yenileme işlerini organize eder ve yaptırır,
 49. Müdürlük alanları için gerekli üretim tasarımları ve çalışma planlaması yapar,
 50. Üretim için gerekli materyallerin temini konusunda organizasyon yapar. Sevk ve idaresinden sorumludur,
 51. Müdürlüğün amacı doğrultusunda alt birim şefi tarafından kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde Bağlı tüm personeli işbirliği halinde sevk ve idare ile yetkilidir,
 52. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,

Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ünvanı : Destek Hizmetler Müdür Vekili
Tel : 444 8 721
Dahili : 122 - 123
E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.
.
.

5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 56. Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ nun 41. Maddesi gereği Kamu idarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı birim faaliyet raporu aşağıda sunulmuştur. Yönetmelik gereği hazırladığımız faaliyet raporumuzda yetki, görev ve sorumluluklarımız, birimimizle ve faaliyetlerimizle ilgili bilgiler açıklamalı olarak sunulmuştur. Hedeflerimizi gelecek yıllarda daha ileriye götürmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bilgilerinize arz ederim.

I- GENEL BİLGİLER
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili işlerin yapılmasında mer’i mevzuat dahilinde yetkilidir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ilgili mevzuat çerçevesinde Belediyemize ait; İdari İşler, İhale, Akaryakıt Alımları, Hizmet Binası Temizlik Hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanına / Başkan Yardımcılarına karşıda sorumludur.

B- İdareye ilişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı:

Destek hizmetleri Müdürlüğü Gölyaka/DÜZCE adresinde bulunan Belediye hizmet binası 2. Katında hizmet vermektedir.
a. Hizmet Araçları: Müdürlüğümüz hizmetlerini yapacak hiçbir araç yoktur.
b. Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifa edildiği mekânlar ve hizmet birimleri aşağıda sunulmuştur.

Hizmet Binaları ve Sosyal Tesisler:
Gölyaka Belediyesine ait Genel Hizmet Binası, İşyeri ve Sosyal – Kültürel tesis bulunmaktadır.

Ulaşım Araçları ve İş Makineleri
Ulaşım aracı olarak Gölyaka Belediyesine ait 27 ulaşım aracı ve iş makinesi bulunmaktadır.

Gölyaka Belediyesine ait Toplam 26 Adet araç Resmi araçlardan 20 Adedi 10 yaş ve üzerindeki araçlar; yaşı itibariyle çok arıza yapmakta ve bakım ve onarım bedelleri Belediye Bütçesini oldukça zorlamaktadır. 10 Yaş ve üzeri araçları hurdaya çıkarılması Belediye Bütçesini rahatlatacaktır.

İmar & Şehircilik Müdürlüğü

Ünvanı : İmar & Şehircilik Müdür Vekili
Tel : 444 8 721
Dahili : 131
E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.
.
.

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1-Müdürlüğümüzün Temel Görevleri:

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ünvanı : Mali Hizmetler Müdürü
Tel : 444 8 721
Dahili : 137 - 138
E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.
.
.

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI
 1. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 2. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 3. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 4. Bütçe kayıtlarını tutmak, Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek , Bütçe kesin hesabını hazırlamak, Malî istatistikleri hazırlamak,
 5. İlgili mevzuatı çerçevesinde İdare gelirlerini tahakkuk ettirmek, Gelir ve alacaklarının takip işlemlerini yürütmek Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek.
 6. Genel bütçe kapsamı, dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,
 7. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
 8. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
 9. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 10. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 11. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 12. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,
 13. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak
 14. Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Emlak & İstimlak Müdürlüğü

Ünvanı : Emlak & İstimlak Müdürü
Tel : 444 8 721
Dahili : 132
E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.
.
.

Sürekli gelişen dünyada artık, ülkelerin değil; şehirlerin yarıştığı, marka haline geldikleri bir süreç yaşanmaktadır. Müdürlüğümüz bu gelişim sürecine en iyi şekilde dahil olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde teknolojiyi iyi kullanan, yeni fikirler üretebilen, teknolojik gelişimleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış, alanlarında uzman ve deneyimli personeliyle, Harita Biriminde ilçemizdeki tüm imar uygulamalarını tamamlamaktır.

GÖREV ALANI
İmar Kanunu’nun 18. maddesi gereğince imar uygulamalarının yapılması ve tapuların dağıtılması, vatandaşların talepleri doğrultusunda inşaat istikamet, kot kesit, diğer müdürlük ve kurumların yer tespiti, aplikasyon, revizyon v.b. çalışmalarını yapmak.

İtfaiye Çavuşluğu

110 numaralı ihbar hattımızla günün her saati hizmet verilmektedir. 110 nolu ücretsiz hattımızın gereksiz yere meşgul edilmemesi için ihbar harici aramalarda 444 8 721 numaralı telefondan iletişime geçilmesi, ihbarlarda olay yerinin tam ve anlaşılır adresi, olayın türü, tehlikede olan kişi sayısının olabildiğince açık net bildirilmesi büyük önem taşımaktadır.

YANGIN VE PATLAMA:
Vatandaşlarımızın meydana gelen her türlü yangın olayını; yangın yerinin adresini, niteliğini (ev, depo, fabrika vb), mümkünse yangının nedenini, irtibat telefonuyla birlikte adını bildirmeleri önem taşımaktadır.

TRAFİK KAZASI:
İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz trafik kazalarında araçta sıkışmış yaralının çıkarılması için özel tekniğe ve donanıma sahiptir. Acil kurtarma ve sağlık hizmetinde temel prensip, bir bütün olarak hizmet vererek, kazazedelerin özel teknik kurtarma yöntemi ile araçtan çıkarmaktır. Araçtan çıkartılan yaralılar gerekli acil sağlık hizmetlerinin verilmesi için sağlık kuruluşu ekiplerine teslim edilir.

SU BASKINI:
Vatandaşlarımız su baskını durumlarında 110 numaralı ihbar hattımızı arayarak yardım alabilirler.

DOĞAL AFETLER:
Deprem, göçük, yüksek binada mahsur kalma, bina çökmesi, gölde ve barajda boğulma, kuyuya düşme, asansörde mahsur kalma gibi durumlarda arama kurtarma hizmeti verilmektedir.

İtfaiye Müdürlüğümüze bağlı tüm personele düzenli olarak arama kurtarma ve ilkyardım eğitimleri verilmektedir.

Bölgemizde bulunan dere ve göletlerde meydana gelebilecek boğulma vakalarında arama kurtarma yapabilecek tam donanımlı dalgıç ekibimiz bulunmaktadır. Dalgıç ekibimiz özel donanım ve teçhizatlarıyla birlikte 24 saat esasına göre görev yapmaktadır.

İLETİŞİM MERKEZİ
İtfaiye hizmetleri ile ilgili görüş, öneri ve şikâyetleriniz için 444 8 721 numaralı İletişim Merkezi’mizi arayarak veya İletişim Formu üzerinden e-mail aracılığıyla Belediyemize iletebilirsiniz.

Zabıta Amirliği

Ünvanı : Zabıta Amir Vekili
Tel : 444 8 721
Dahili :
E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.
.
.

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, belediye zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik belediye zabıta müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, Gölyaka Belediyesinin 24/11/2009 tarihli Belediye Meclis Kararı ile; ve 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Belediye zabıtası: Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetini,
b) Belediye zabıta personeli: Belediye zabıta biriminde, müdür, komiser ve memurları

Teşkilat, Kuruluş, Kadro ve Ünvanlar, Bağlılık, Görev Alanı ve Çalışma Düzeni
Teşkilat
MADDE 5 –(1) Zabıta Müdürlüğünün Personel Yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

 1. Müdür
 2. Komiser
 3. Zabıta Memuru
 4. Yardımcı Zabıta Personeli
 5. Diğer Personel
(2) Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için
Zabıta Müdürünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği "Büro Sorumlusu" ve "yönetici Yardımcısı" görevlendirilmesi yapılabilir.

Kuruluş
MADDE 6–(1) Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, zabıta teşkilatı için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler kurulabilir. Norm Kadro gereği verilen kadrolar yeterli olmadığı hallerde yardımcı Zabıta Hizmeti hizmet satın alma yoluyla yapılabilir, veya Belediyenin diğer işçi personellerinden görevlendirilir. (2) Belediye zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre, sağlık, trafik ve turizm gibi kısımlara ayrılabilir. (3) Belediye zabıtası, hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya toplu olarak görev yapar.

Kadro ve unvanlar
MADDE 7–(1) Belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş; zabıta müdürü, zabıta komiseri ve zabıta memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur.

Bağlılık
MADDE 8–(1) Belediye zabıta teşkilatı belediye başkanına bağlıdır. Belediye başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına devredebilir.

Görev alanı
MADDE 9–(1) Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir. (2) Büyükşehir belediye zabıtası ile büyük şehir ilçe ve ilk kademe belediye zabıtalarının birlikte görev yaptığı durumlarda gözetim ve koordinasyon yetkisi, büyük şehir zabıta biriminin en üst amirine aittir. Bu durumda büyük şehir belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinin ilçe ve ilk kademe belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinden daha üst rütbeli veya aynı rütbede ise kıdemli olması şarttır.

Çalışma düzeni
MADDE 10–(1) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır. (2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dahilinde personele 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir.

Görev, Yetki Ve Sorumluluk Belediye Zabıtasının Görevleri
MADDE 11– (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:
a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;


Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 1. Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
 2. Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
 3. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
 4. Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
 5. Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
 6. Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 7. 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
 8. Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

 9. 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak

 10. 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkinYönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

 11. 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
 12. Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
 13. 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden
 14. Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

Yazı İşleri Müdürlüğü

Ünvanı : Yazı İşleri Müdürü
Tel : 444 8 721
Dahili : 134 - 141
E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.
.
.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi ve 5108 sayılı Kamu Mali Yönelim ve Kontrol Kanunu’nun 41.Maddesi gereği Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan 2016 Yılı Birim faaliyet raporu aşağıda sunulmuştur. Yetki, görev ve sorumluluklarımız, birimimizle ve faaliyetlerimizle ilgili bilgiler açıklamalı olarak sunulmuştur. Hedeflerimizi gelecek yıllarda daha ileriye götürmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bilgilerinize arz ederim.
Yazı İşleri Müdürlüğü, 657 Sayılı Kanun ile 5393 Sayılı Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Yazı İşleri Müdürlüğü, yaptığı iş ve işlemlerden dolayı, Belediye Başkanına, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve genelgelere karşı sorumludur.

1-GENEL BİLGİLER
A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Yazı İşleri Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir:


Görevleri, 07.12.2012 tarihli 30 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yürürlüğe giren İç Hizmet Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

1- Genel Evrak: Başkanlığımıza diğer kurum, kuruluş ve şahıslardan gelen bütün evraklar ile Başkanlığımızdan gönderilen evraklar, Genel Evrak bölümünde ilgili memurlar tarafından zimmetle imza karşılığı ya da ilgilisinden elden ve posta ile teslim alınarak evrak kaydı yapılır.

Başkanlığımıza bağlı tüm birimler dışarıdan kendi adlarına evrak kabul edemezler ve dışarı kendi adlarına evrak gönderemezler. Genel evrak bölümüne evraklar bilgisayar ortamında, gelen-giden evrak - dilekçe kaydına alınır ve taraması yapılarak ilgili birimlere e-mail olarak gönderilir.
a) Gelen Evrak: Belediye Başkanlığımıza posta, kurye ve vatandaş kanalı ile gelen evraklar görevli memur tarafından zimmetle teslim alındıktan sonra kayıt altına alınıp bilgisayar ortamında, evraklar ilgili müdürlüklere e-mail olarak teslim edilir.
b) Giden Evrak: Belediye Başkanlığımıza bağlı Müdürlüklerden gelip, dışarıya gönderilecek evraklar kayıt edildikten sonra bilgisayar ortamında taranıp müdürlüğümüzce postaneye, kurum ve kuruluşlara zimmet ile teslim edilir.

2- 4109 Sayılı Yasa Gereği Asker Aile Yardımı: İlçemizde ikamet eden yardıma muhtaç ve mağdur asker ailelerine 4109 sayılı yasa gereği asker aile yardımı yapılması.

3-Evlendirme Memurluğunun İşleri: Belediyemize, Evlenme akdi için başvuran vatandaşların Evlenme işlemleri 22.11.2001 tarih ve 2001/4721 sayılı Medeni Kanuna bağlı olan 85/9747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Evlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. (28.07.2003/5996 karar ile Bakanlar Kurulu tarağından bazı maddeler değişikliğe uğramıştır) İşlemlerin tamamlanmasından sonra, müteakip 10 gün içinde, evlenen çiftlerin Mernis Evlendirme Bildirimi İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gönderilir. Yabancı uyruklu evliliklerde, ayrıca ilgili ülkenin Konsolosluğundan alınan orijinal Türkçe yazılı bekârlık belgesinin Vilayetçe, Konsolosluğu Ankara’da ise Dışişleri Bakanlığı’nca tasdiklenmiş belgeleri talep edilir. Evrak yurt dışında hazırlanmış ise o ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylanır.

4- Belediye Meclisi: 5393 sayılı Yasanın 20. maddesinde düzenlendiği şekilde, bir aylık tatil hariç, her ayın ilk pazartesi günü toplanır. Belediye Meclisine gelen Başkanlık Makamından havaleli teklifler kayda alınır. 5393 sayılı Yasanın 21. maddesine göre Meclis gündemi Belediye Başkanı tarafından belirlenir. Gündeme alınan teklifler Belediye Meclisinde görüşmeye açılır. Görüşülen teklif yazıları karara bağlanır veya komisyona havale edilir. Komisyon tarafından hazırlanan Rapor Belediye Meclisine sunulur.

Karara bağlanan tekliflerin, kararları yazılıp, imza altına alınır. 5393 sayılı kanunun 23. maddesinde belirtildiği üzere; “Kararlar kesinleştikten sonra mahallin en büyük Mülki İdari Amirine gönderilir.” Ayrıca “Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur.” Kararların aslı ilgili dosyasına, Meclis kararlarının bir sureti ilgili birime zimmetle teslim edilir.

5- Belediye Encümeni: Belediye Encümeni 5393 sayılı yasanın 33.maddesine göre görev yapar. Aynı yasanın 35. maddesinde belirtildiği gibi Belediye Encümeni tarafından tespit edilen günlerde toplanır. Başkanlık Makamından Encümende görüşülmek üzere havale edilen dosyalar Müdürlüğümüze gönderilir. Gelen evraklar kayıt altına alınır. Teklif dosyaları Belediye Encümeni toplantısına sunulmak üzere gündeme alınır. Gündeme alınan teklif dosyaları bir hafta içinde incelenir, karara bağlanan teklifler karar defterine kayıt edilip, kararlar yazılır, imzaya sunulur. Müdürlüğüne gereği yapılmak üzere gönderilir. İnceleme kararı verilen dosyalar bir hafta içinde karar bağlanır. Kararlar imza altına alınır. Bütün Encümen Kararları karar numarasına göre dosyalanır. Kararın tasdikli sureti ilgili müdürlüğe zimmetle teslim edilir.

SUNULAN HİZMETLER
 1. Kurum içi ve Kurum dışı yazışmalarda ve evrak kayıtlarında standartların oluşturulması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 2. Belediyeye gelen yazıları Gelen Evrak Defterine kaydettikten sonra ilgili birimlere havalesinin sağlanması ve zimmet karşılığı birimlere teslim edilmesini sağlamak. Bilgisayar kayıtlarını tutmak. Gelen evraklar bilgisayarda tarama yolu ile gönderilmeye başlanmış, evrakın daha kısa zamanda zaman kaybı olmadan müdürlüğe ulaşması sağlanmıştır
 3. Belediyeden çıkan yazıları Giden Evrak Defterine kaydettikten sonra bilgisayar kayıtlarını tutmak ve zimmet karşılığı Resmi Kurum ve Kuruluşlara elden teslim etmek. Giden evraklarda tarama yapılarak bilgisayarda kayıt altına alınmaktadır.
 4. Vatandaşları istek, öneri ve şikâyetlerine ilişkin dilekçelerini kabul etmek, konularına göre ilgili birimlere dağıtmak,
 5. Belediyeden posta ile gönderilecek evrakların zarf, pul işlemlerini yaparak posta zimmet defterine işlenerek PTT’ye zimmet karşılığı teslim etmek.
 6. Cevaplanmayan evrakların takibi yapılmış, evrak takibi ile ilgili olarak ilgili müdürlüklere bilgi verilmiştir
 7. Evlendirme Hizmetleri de Yazı İşleri Müdürlüğü odasında yapılmaktadır.
 8. Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü iş ve işlemleri tarafımızdan yapılmaktadır.
Yazı İşleri Müdürlüğü yukarıda sayılan görevleri ve 5393 Sayılı Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. Müdürlüğe başvuran vatandaşların istek ve şikâyetleri yetkili birimlere bildirilerek en kısa sürede çözümü sağlanmaktadır.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Ünvanı : Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Tel : 444 8 721
Dahili : 130
E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.  
.  
.  

Müdürlüğün Sorumluluğu


Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu Yönergede tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve disiplinli bir şekilde yürütmekle sorumludur.

Poker sites http://gbetting.co.uk/poker with all bonuses.