• s002.jpg
 • s003.jpg
 • s004.jpg
 • s005.jpg

ARAÇ VE İŞ MAKİNASI SATIŞ İHALESİ İLANI

   

Gölyaka Belediye Başkanlığından :

 

 • Belediyemiz hizmetlerinde çalıştırılan aşağıda marka, modelleri belirtilen araç ve iş makineleri hizmet dışı bırakılmıştır. Aşağıda muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı olan araçlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 11/07/2019 Perşembe günü Saat 14:30’ da başlayacak ve her araç için aşağıda belirtilen saatte Gölyaka Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

 

Sıra No

 

Marka-Model

 

Tutar (TL)

 

 

Geçici Teminat Bedeli

 

İhale Saati

1

1976 model 14 FL 714 plakalı Mercedes 608-D marka mezbaha aracı

2.750,00 TL +%18KDV

275,00 TL

14:30

2

2000 model 34 YM 8808 plakalı Audi A6 1.8T benzinli binek araç

25.750,00 TL +%1KDV

2.200,00 TL

14:45

3

2000 model 81 AY 915 plakalı İveco Otoyol (23+1) Otonbüs

3.500,00 TL +%18KDV

350,00 TL

15:15

4

1976 model 81 AL 611 plakalı Ford marka Asfalt Zift Kamyonu

12.000,00 TL +%18KDV

1.200,00 TL

15:30

5

2015 model 81 GB 511 plakalı Hyundai Santafe marka arazi aracı

120.000,00 TL +%18KDV

12.000,00 TL

15:45

6

2000 model 81 BC 556 plakalı Ford Transit marka Cenaze Nakil aracı

7.000,00 TL +%18KDV

700,00 TL

16:00

7

1995 model 81 GC 344 plakalı Ford Transit marka Minibüs

7.500,00 TL +%18KDV

750,00 TL

16:15

8

2003 model 81 GC 885 plakalı Renault Kango marka hizmet aracı

7.000,00 TL   +%1KDV

600,00 TL

16:30

9

1996 model Liebherr marka lastikli ekskvatör

41.000,00 TL+%18KDV

4.100,00 TL

16:45

10

1997 model Hitachi marka paletli ekskavatör

23.000,00 TL+%18KDV

2.300,00 TL

17:00

11

Dynapac marka silindir

9.000,00 TL+%18KDV

900,00 TL

17:15

 

 • İhaleye gireceklerin 2886 sayılı Kanunun 5. Maddesindeki katılım şartlarına haiz olmaları ve ihale başlangıç saati olan 14:30’a kadar müracaat etmeleri gerekir. İhale 11/07/2019 Perşembe günü saat 14:30 da encümen salonu ve huzurunda yapılacaktır.

 

 • Şartname satış bedeli 100,00 TL (KDV Dahil)’dir. (Birden fazla araca teklif verecek olanlar tek şartname almaları yeterlidir.)

 

 • Her bir araç ve iş makinesi için geçici teminat bedeli muhammen bedelinin % 10’ üdür,

 

 • Kesin teminat ihale bedelinin % 6 tutarı kadar olacaktır.

 

 • Araç ve İş Makineleri belediye garajında görülebilir. İhaleye girenlerin satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat tespit etmiş sayılacağından malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir mesuliyet kabul edilemez.

 

 • Satış bedeli üzerinden KDV ve İhale ile ilgili tüm vergi ve harçlar alıcıya aittir.

 

 • İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri
 1. Gerçek Kişiler
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi veya Nüfus Kayıt örneği. (T.C. Kimlik No Olacaktır)
 • İkametgâh belgesi (E-devlet üzerinden alınacak ADNKS kaydı ibraz edilebilir.)
 • Hangi araç ve iş makinesi için başvuracaklarını gösterir dilekçe olacaktır. İhalesine girilecek her araç ve iş makinesi için ayrı ayrı geçici teminat bedeli yatırılmış olacaktır. Söz konusu dilekçede teminat iadesi için İBAN numarası yazılacak ve varsa İBAN numarasını gösterir banka dekontu/makbuz vb. dilekçeye eklenebilecektir. (Örneği Belediyemizden temin edilebilir.)
  • Tebligat için Türkiye’ de adres beyanı. (Ayrıca irtibat için telefon numarası varsa fax numarası ve E-mail adresi) (2886 S.K. 16. Md.) (Örneği Belediyemizden temin edilebilir.)
 • İmza beyannamesi (Noter onaylı olması zorunlu değildir, belediyeden alınacak örnek beyanname doldurularak ibraz edilebilir.)
 • Şartnamede belirtilen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 • İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
 • Gölyaka Belediye Başkanlığından ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
 • İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname. (Taahhütname örneği Belediyemizden temin edilebilir.)
 1. Tüzel Kişiler
 • Vergi levhası fotokopisi. (Vergi Numarasının ibrazı için)
 • Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü veya vekâletname. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 • Hangi araç ve iş makinesi için başvuracaklarını gösterir dilekçe olacaktır. İhalesine girilecek her araç ve iş makinesi için ayrı ayrı geçici teminat bedeli yatırılmış olacaktır. Söz konusu dilekçede teminat iadesi için İBAN numarası yazılacak ve varsa İBAN numarasını gösterir banka dekontu/makbuz vb. dilekçeye eklenebilecektir. (Dilekçe örneği Belediyemizden temin edilebilir.)
 • Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği. (https://www.ticaretsicil.gov.tr internet adresinden alınacak sicil gazeteleri idarece elektronik ortamda teyit edilebileceğinden kabul edilecektir.)
 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. (2886 S.K. 16. Md.) (Örneği Belediyemizden temin edilebilir.)
 • Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 • İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
 • Gölyaka Belediye Başkanlığından ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış şirket ve şirket ortaklarının “borcu yoktur belgesi.”
 • İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 • İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname. (Taahhütname örneği Belediyemizden temin edilebilir.)

İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne kapalı zarf içinde teslim edilecektir.  Belge kontrolü ihale komisyonunca yapılacak ve ihaleye girmeye hak kazananlar ihale komisyonunca tespit edilecektir.

 • İhale şartnamesi mesai saatleri dâhilinde belediyeden temin edilebilir.

 

İlan olunur.

Foto Galeri

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • katir-oba-1.jpg
 • katir-oba-2.jpg
Poker sites http://gbetting.co.uk/poker with all bonuses.